โครงการปลูกจิตสำนึกร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นำโดย นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าโรง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัด

ร่วมกิจกรรม ประชุมให้ความรู้ โครงการปลูกจิตสำนึกร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น