นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 83 คน

เยี่ยมชม 5,783 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มิ.ย. 63มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม แชร์  
26 มิ.ย. 63มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ. แชร์  
26 มิ.ย. 63มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
26 มิ.ย. 63มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ แชร์  
26 มิ.ย. 63มาตรการตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ  แชร์  
26 มิ.ย. 63มาตรการใช้ดุลพินิจหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง แชร์  
26 มิ.ย. 63มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
26 มิ.ย. 63แผ่นพับ-วินัย แชร์  
26 มิ.ย. 63แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
26 มิ.ย. 63ผลการดำเนินการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
26 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แชร์  
26 มิ.ย. 63ประกาศเกี่ยวกับจริยธรรมตำบล แชร์  
26 มิ.ย. 63ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต แชร์  
26 มิ.ย. 63แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
26 มิ.ย. 63แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
26 มิ.ย. 63แนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคุณธรรมจริยธรรม แชร์  
10 มิ.ย. 63กิจกรรมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม แชร์  
10 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
9 มิ.ย. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
14 พ.ค. 63เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา