นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 42,769 คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ค. 64มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
16 มี.ค. 64เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ แชร์  
16 มี.ค. 64เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
16 มี.ค. 64เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
16 มี.ค. 64เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ แชร์  
16 มี.ค. 64เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
16 มี.ค. 64เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งหรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง แชร์  
16 มี.ค. 64เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา