เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศอำเภอศรีเทพอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แจ้งแรงดันกระแสไฟฟ้าตกอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ลงทะเบียนรับแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๔อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่งาม(ออมบุญวันละบาท)อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพเกื้อกูลชุมชนอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลทต.ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ (พช0023.16/ว1174) กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1168) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี63 ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1166) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป(ผู้พิการ) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1167) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การขอความร่วมมือในการรวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นกรณีการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองจ่ายฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว314) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การผ่อนคลายการบังคับใชักฎหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0218/ว1155) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (พช0005/ว7457) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว313) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/72 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.75MB