เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต สายข้างบ้านผู้ช่วยสมพร กองคำเจียก หมู่ที่ 6 บ้านวังพิกุลใต้ กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.62ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนจัดการข้อมูลองค์ความรู้อบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติตามประมาลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ 2563อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพล ประจำปีการศึกษา 2562 (เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2563)ทต.ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รับโอนย้าย เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงานอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เนื่องจากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีร่วมกับกาชาติวิเชียรบุรีออกรับบริจาคโลหิต ณ อบต.ภูน้ำหยด ในวันอังคารที่18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอให้ประชาชนชาวตำบลภูน้ำหยดและพื้นที่ข้างเคียงออกมารับบริจาคร่วมกัอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการขุดลอกบึงปึกหวาย หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวายอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองห้วยเล็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/53 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB