นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 34,411 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


"คมนาคมสะดวก การเกษตรพัฒนา ส่งเสริมเพิ่มพูนการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต"พันธกิจ

- จัดให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
- พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้สะดวกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคง
- สร้างระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สู่การบริหารจัดการที่ดี ให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชน
- ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง
- กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล มลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ำโบราณวัตถุเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เปลี่ยนภาษา