เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


"คมนาคมสะดวก การเกษตรพัฒนา ส่งเสริมเพิ่มพูนการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต"พันธกิจ

  • จัดให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
  • พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้สะดวกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคง
  • สร้างระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สู่การบริหารจัดการที่ดี ให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชน
  • ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และจิตใจทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง
  • กำจัดขยะสิ่งปฏิกูล มลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ำโบราณวัตถุเป็นแหล่งท่องเที่ยว


0.02s. 0.50MB