นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 42,789 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายอาคม หลาวเพ็ชร์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

 • นายสมจิตร ธรรมม่วงไทย

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

 • นายกิตติศักดิ๋ สายแก้วดี

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงสมาชิกสภา

 • นายปราโมทย์ เนยสูงเนิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายอดุล เย็นวัฒนา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายมนตรี จันพิทักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายไชยา ทองอุ่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมยศ ชัยมีแรง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสวรรค์ สุขสาเกษ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางสาวสมหมาย ชนะศึก

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายวิชัย เฝ้าหนองคู่

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายไสว สูยะนาง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายบุญถม พลขันย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางเฟื่องฟ้า ภูผาเดี่ยว

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายราชัน ชูบุบผา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายพลศิลป์ ประทุมพงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายแม้น ชำนาญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายณรงค์ พรหมชุลี

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายสุกฤต ภูเขาเกิด

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นางสาคร นันเชียงเครือ

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายสาคร ชูเกิด

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายทองพ่อ ขุนพิทักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นายประเสริฐ พวงมาลา

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นายวิมล จันทร์ดาทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 18

 • นายสุเนตร สุขโข

  ส.อบต. หมู่ที่ 18เปลี่ยนภาษา