นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 34,409 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

  056029662 ต่อ 105,081-7070776

 • นางสาวพีรดา ยิ้มชัยภูมิ

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  081-7405399

 • นางสาวพิมพกานต์ สุทธิธรรมมานันต์

  รองปลัดอบต.ท่าโรง

  056-029662 ต่อ 104,061-3308600สำนักปลัด

 • นางเดือนฉาย ทัตเศษ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  056-029665 ต่อ 404,0812805279

 • นายณรงค์ ดีสันเทียะ

  นิติกรชำนาญการ

  056-029662 ต่ิอ 102

 • นางสาวอัจฉรา เพียหล้า

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  088-1642660,056-029662 ต่ิอ 102

 • พ.อ.อ.สุวัฒน์ ประดับวงศ์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  056-029662 ต่ิอ 102,081-2804515

 • ส.อ.หญิง ประภาวรินทร์ พู่สีทอง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  081-0566906,056-029662 ต่ิอ 102

 • จ.อ.อธิพงศ์ ปานสูงเนิน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

  056-029664 ต่อ 2 ,081-9728463

 • จ.อ.สราวุธ ประดับวงษ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  056-029661 กด 0

 • นางสาวอรพรรณ วงละคร

  ผช.จพง.ธุรการ (สำนักปลัด)

  056-029661 กด 0

 • นายอัศนัย กฤษบุญ

  พนักงานขับรถ

  056-029661 กด 0

 • น.ส.อรุโณทัย สงคราม

  ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  056-029661 กด 0

 • นางสมบัติ ทวนขุนทด

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029661 กด 0

 • น.ส.เสาวรัตน์ สูยะนาง

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029661 กด 0

 • นายรัฐศาสตร์ ประดับวงค์

  พนักงานขับเครื่องจักกลเบา

  056-029664 ต่อ 302

 • น.ส.รัชนี แปวหล่ำ

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029661 กด 0

 • นายชั้น รุ่งสันเทียะ

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029661 กด 0

 • นายเสถียร ภาพันธ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029664 ต่อ 302

 • นายยุรนันท์ ปานเงิน

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029661 กด 0

 • นายเอนก เพชระบูรณิน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  056-029664 ต่อ 2

 • นายณัฐวุฒิ รุ่งสันเทียะ

  พนักงานจ้างเหมาบรืการ

  056-029664 ต่อ 2

 • นายพันธุ์เทพ วิเศษชัย

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  056-029664 ต่อ 2

กองคลัง

 • นางธนกฤตา หมื่นศรี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางวิจิตรา นาเมืองรักษ์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาวสมจิตร หอมวงค์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  ลูกจ้างประจำ

 • นายปิยบุตร ทั้งพรม

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวอุมารินทร์ โทขุนทด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายสมเกรียรติ แววสันเทียะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายครรชิต อินนุ่ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวจุฑามาศ อุ่นกุดเชือก

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวประภัสสร แสงวัน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองช่าง

 • นายวิทยา ขุนสันเทียะ

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • น.ส.จันทิมา นันทพันธ์

  ผช.จพง.ธุรการ (กองช่าง)

  056-029664 กด 401

 • นายเอกมัย พลขันธ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029664 กด 401

 • น.ส.กัญญารัตน์ ใหม่คัน

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029664 กด 401

 • นายวิเชียร หัสจรรย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029664 กด 401

 • นายศราวุธ แสงวัน

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029664 กด 401

 • นายวีระยุทธ รุ่งสันเทียะ

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029664 กด 401

 • นายทิฐิ บุญก่อน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  056-029664 กด 401

 • นายทวีศักดิ์ ศรีกุล

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  056-029664 กด 401

 • นายสุรัตน์ รุ่งสันเทียะ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  056-029664 กด 401

 • นายสนธยา วิเศษชัย

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  056-029664 กด 401

 • นายยุทธนา สงวนนาม

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

  056-029664 กด 401

กองการศึกษาฯ

 • นางธนกฤตา หมื่นศรี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  056-029662 ต่อ 103 ,081-9724539

 • นางติ๋ม จิตรแก้ว

  ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐม

 • นางอาวร บูรณะพล

  ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐม

 • นางไปรยา บุญสายัง

  ครูดูแลเด็กอนุบาลแลกปฐม

 • น.ส.สุทิสา มาตย์วิเศษ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • น.ส.รุ่งอรุณ มอญสันเทียะ

  พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)

 • น.ส.มินตรา โค่นบ่อรัง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.อัมรา บำเรอกลาง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.ศรัญญา บุตรวงศ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.วนิดา วิชัยแสง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางปารณีย์ แก้วสุพรรณ์

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นางเดือนฉาย ทัตเศษ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • นายยุทธพงษ์ วงศ์ศรีหล้า

  พนักงานจ้างทั่วไป

  056-029665 กด 302,0987494989

 • นายทนงศักดิ์ ทองทับ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายนิพนธ์ แสงเงิน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายเจริญกิจ พลลาภ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายพิทยา ทวนขุนทด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายเชวง โพธิ์หร่าย

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายวิษณุ เสียงไพเราะ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • น.ส.รัตนาภรณ์ ปัญญาคำ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นางสุภาพรรณ นันทน้อย

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 • นายทรงชัย ยุทธยศ

  พนักงานจ้างเหมาบริการเปลี่ยนภาษา