เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวพิมพกานต์ สุทธิธรรมานันต์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

  รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง

 • นางสาวพิพการต์ สุทธิธรรมมานันต์

  รองปลัดอบต.ท่าโรงสำนักงานปลัด

 • นางเดือนฉาย ทัตเศษ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวพีรดา ยิ้มชัยภุมิ

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • นายณรงค์ ดีสันเทียะ

  นิติกร

 • นางสาวอัจฉรา เพียหล้า

  นักทรัพยากรบุคคล

 • พ.อ.อ.สุวัฒน์ ประดับวงค์

  นักพัฒนาชุมชน

 • จ.อ.อธิพงศ์ ปานสูงเนิน

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • ส.อ.หญิง ประภาวรินทร์ พู่สีทอง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวอรพรรณ วงละคร

  ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

 • นางสมบัติ ทวนขุนทด

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวสุทิสา มาตวิเศษ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายรัฐศาสตร์ ประดับวงค์

  พนักงานขับเครื่องจักกลเบา

กองคลัง

 • นางวิจิตรา นาเมืองรักษ์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางวิจิตรา นาเมืองรักษ์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางสาวสมจิตร หอมวงค์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นายครรชิต อินนุ่ม

  ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • นางสาวอุมารินทร์ โทขุนทด

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายสมเกรียรต์ แววสันเทียะ

  ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • .

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวจุฑามาศ อุ่นกุดเชือก

  พนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายจรัส ยะใหม่วงษ์.

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวิทยา ขุนสันเทียะ

  นายช่างโยธา

 • นางสาวหยาดเพชร เยื่อนไทสงฆ์

  ผช.เจ้าหน้าที่ธุณการ

 • นายเอกมัย พลขันธ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายสมโภชน์ เดชขุนทด

  ผช.ช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • นางธนกฤตา หมื่ยศรี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางติ๋ม จิตรแก้ว

  ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐม

 • นางอาวร จงนอก

  ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐม

 • นางไปรยา บุญสายัง

  ครูดูแลเด็กอนุบาลแลกปฐม

 • .

  ผช.จนท. พัสดุ (ส่วนการศึกษา)

 • .

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

 • นางเดือนฉาย ทัตเศษ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

0.02s. 0.75MB