เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม114
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.118
มาตรการป้องกันการรับสินบน116
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์116
มาตรการตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ 117
มาตรการใช้ดุลพินิจหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง116
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง116
แผ่นพับ-วินัย117
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม117
ผลการดำเนินการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและความโปร่งใส119
ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก116
ประกาศเกี่ยวกับจริยธรรมตำบล117
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต117
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต116
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม114
แนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคุณธรรมจริยธรรม115
กิจกรรมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม233
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562171
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร348
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร242

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB