เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม130
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.134
มาตรการป้องกันการรับสินบน131
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์133
มาตรการตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ 134
มาตรการใช้ดุลพินิจหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง129
มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง129
แผ่นพับ-วินัย134
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม130
ผลการดำเนินการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและความโปร่งใส135
ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก128
ประกาศเกี่ยวกับจริยธรรมตำบล129
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต132
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต128
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม129
แนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคุณธรรมจริยธรรม131
กิจกรรมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม255
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.25621101
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร372
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร265

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB