เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1114
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25636108
ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25629198
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256110232
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 25599316
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25606227

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB