เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายสระคลองขุด - ซอยเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ1414 พ.ค. 63
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายเลียบคลองลำประโคนทิศใต้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ1414 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ1714 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตราย1114 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านต่อจากจุดเดิมพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย814 พ.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองห้วยเล็งทิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ714 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าน้ำ - หนองไซ จุดที่ 1 หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ514 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายณรงค์ - บ้านนางน้อย แจ้งพวงศรี หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ914 พ.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดที่เสียหายจากปากทางเข้าหมู่บ้าน - ถึงวัดเขาน้อย หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย714 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน1212 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขยายเขตประปาบ้านนาไร่เดียว ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว812 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขยายเขตประปาบ้านนาไร่เดียว ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว1012 พ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองบง (ถนนน้ำล้น) หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน155 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563155 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 22024 เม.ย. 63
ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทธิ มีดินดำ - บ้านนางสาวจินตหรา โพธิราแสง หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง1524 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 25632916 เม.ย. 63
โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน ตำบลท่าโรง2913 เม.ย. 63
โครงการขยายเขตประปา บ้านนาไร่เดียว ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว2713 เม.ย. 63
โครงการขยายเขตประปา บ้านนาไร่เดียว ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าโรง2213 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/20 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB