เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายบุญเกิด ชัยมีแรง จุดที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่523 ก.ย. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ323 ก.ย. 63
โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์323 ก.ย. 63
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน (พร้อมหม้อแปลงและมิเตอร์) หมู่ที่่ 8 บ้านบุมะกรูด81 ก.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนเมือง - ฝายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว1325 ส.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปั้มน้ำมันบางจาก - เขาเล็ง ต่อจากจุดเดิม (5,000 ม.) หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว1325 ส.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากทางเข้า - บ้านนางหมอน มาตรชรา ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน1225 ส.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายสระคลองขุด - ซอยเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ7214 พ.ค. 63
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายเลียบคลองลำประโคนทิศใต้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ4614 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ6514 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตราย3914 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านต่อจากจุดเดิมพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย4714 พ.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองห้วยเล็งทิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ2114 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าน้ำ - หนองไซ จุดที่ 1 หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ1714 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายณรงค์ - บ้านนางน้อย แจ้งพวงศรี หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ2214 พ.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดที่เสียหายจากปากทางเข้าหมู่บ้าน - ถึงวัดเขาน้อย หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย2514 พ.ค. 63
โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน ตำบลท่าโรง4413 เม.ย. 63
โครงการขยายเขตประปา บ้านนาไร่เดียว ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว7313 เม.ย. 63
โครงการขยายเขตประปา บ้านนาไร่เดียว ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าโรง3913 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทธิ มีดินดำ - บ้านนางสาวจินตหรา โพธิราแสง หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง5820 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB