เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายสระคลองขุด - ซอยเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ3214 พ.ค. 63
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (งานเกรดเดอร์ถนนลูกรัง) สายเลียบคลองลำประโคนทิศใต้ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ2214 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ3214 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะอันตราย1814 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านต่อจากจุดเดิมพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย1914 พ.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบสายคลองห้วยเล็งทิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ1214 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าน้ำ - หนองไซ จุดที่ 1 หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำ814 พ.ค. 63
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายณรงค์ - บ้านนางน้อย แจ้งพวงศรี หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ1314 พ.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจุดที่เสียหายจากปากทางเข้าหมู่บ้าน - ถึงวัดเขาน้อย หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย1614 พ.ค. 63
โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน ตำบลท่าโรง3613 เม.ย. 63
โครงการขยายเขตประปา บ้านนาไร่เดียว ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว3813 เม.ย. 63
โครงการขยายเขตประปา บ้านนาไร่เดียว ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียว ตำบลท่าโรง2813 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทธิ มีดินดำ - บ้านนางสาวจินตหรา โพธิราแสง หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง5020 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองบง (ถนนน้ำล้น) หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน4720 มี.ค. 63
โครงการถมดินคลองขุด หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ688 ต.ค. 62
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำ668 ต.ค. 62
โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น โดยถมคันดิน หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย548 ต.ค. 62
โครงการขุดลอกคลองช่วงนานายเที่ยง ไชยคำภา หมู่ที่ 18 บ้านเขามอง6024 ก.ย. 62
โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย6224 ก.ย. 62
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 3 บ่อ หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ7424 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB