เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยเพาะ หมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน15317 มี.ค. 60
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจการจ้างโครงการขุดลอกคลองท่าเมือง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย1496 มี.ค. 60
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการขุดลองคลองน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก1456 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างโครงการขุดลอกคลองท่าเมือง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย1391 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างโครงการขุดลอกคลองน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก1561 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ มีผลบังคับใช้ 23 สิงหาคม 256013425 ก.พ. 60
การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)1506 ก.พ. 60
แจ้งทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของงานทะเบียนทรัพยืสินและพัสดุ14020 ม.ค. 60
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256013323 พ.ย. 59
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการซ๋อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก เชื่อมหมู่่ 9 14423 พ.ย. 59
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการซ๋อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดวางท่อระบายน้ำฯ ม.12 บ้านสนามบิน15523 พ.ย. 59
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง ม. 14 บ้านมาบสมอ15123 พ.ย. 59
แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดวางท่อระบายน้ำฯ ม.17 บ้านเขาน้อย14623 พ.ย. 59
สัญญาจ้างโครงการซ๋อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก เชื่อมหมู่ที่ 916023 พ.ย. 59
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดวางท่อระบายน้ำฯ ม.12 บ้านสนามบิน 15123 พ.ย. 59
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกล่ี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ15123 พ.ย. 59
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดวางท่อระบายน้ำฯ ม.17 บ้านเขาน้อย15023 พ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฯ จากบ้านนาย1488 ก.ค. 59
แบบ ปปช. 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริเมหล็ก จากบ้านนายสมนึก พรามจร - บ้านนายสนั่น พรามจร1484 ก.ค. 59
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสมนึก พรามจรฯ ม.5 บ้านทุ่งใหญ่1454 ก.ค. 59
ลำดับที่ 101-120 | 6/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB