เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-002 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2275 (กม.ที่ 61+150) บ้านเขามอง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b18312 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด17011 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด23111 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน19711 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่18411 ธ.ค. 60
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน)2242 ต.ค. 60
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561)1832 ต.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 520720 ก.ย. 60
กรมบัญชีกลางแจ้งแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับที่ 50/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 256020319 ก.ย. 60
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น33115 ก.ย. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด2605 ก.ย. 60
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจการจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคันดิน บริเวณถนนน้ำล้นและถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย18921 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้างโครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 52109 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณถนนน้ำล้นและถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย1664 ส.ค. 60
โครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย2612 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (จุดที่ 2 ) หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก1992 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคลองน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก1912 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการขุดสระน้ำ หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อย1662 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1925 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด16428 มิ.ย. 60
ลำดับที่ 101-120 | 6/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB