เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดวางท่อระบายน้ำฯ ม.12 บ้านสนามบิน 17623 พ.ย. 59
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมเกล่ี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอ17523 พ.ย. 59
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดวางท่อระบายน้ำฯ ม.17 บ้านเขาน้อย17923 พ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฯ จากบ้านนาย1738 ก.ค. 59
แบบ ปปช. 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริเมหล็ก จากบ้านนายสมนึก พรามจร - บ้านนายสนั่น พรามจร1854 ก.ค. 59
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสมนึก พรามจรฯ ม.5 บ้านทุ่งใหญ่1744 ก.ค. 59
แบบ ปร.4 ,ปร.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายสมนึก พรามจร ม.5 บ้านทุ่งใหญ๋ 1824 ก.ค. 59
แบบ ปร.4, ปร.5 โครงการซ๋อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน ม.1215914 มิ.ย. 59
แบบ ป.ป.ช. 1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1217614 มิ.ย. 59
แบบ ปร.4, ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู๋ที่ 1017314 มิ.ย. 59
แบบ ป.ป.ช.1 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 บ้านนาไร่เดียว17314 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน ม.18 บ้านเขามอง19213 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน ม.8 บ้านบุมะกรูด16613 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการซ๋อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก19713 มิ.ย. 59
แบบ ปร.4, ปร.5 โครงการซ๋อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่15713 มิ.ย. 59
แบบ ป.ป.ช.1ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี่ 5 บ้านทุ่งใหญ่17313 มิ.ย. 59
บันทึกรายงานผลการพิจารณาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูด4888 มิ.ย. 59
สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู๋บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกระโทก1788 มิ.ย. 59
แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายเบ้า - นานายบุญศรี หมู่ที่ 41658 มิ.ย. 59
แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองขุด-ทุ่งโพธิ์ หมู๋ที่ 41918 มิ.ย. 59
ลำดับที่ 141-160 | 8/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB