นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 34,396 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงแต่เดิมเป็นสภาตำบลท่าโรง ซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 สาเหตุที่ชื่อตำบลท่าโรงนั้น เพราะแต่ก่อนไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ คนที่จะข้ามแม่น้ำจะไปลงเรือที่ท่าจอดเรือแบบโบราณเรียกเรืออีโ ปง เวลาน้ำขึ้นโดยเรียกว่า “ท่าลง” แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นหมู่บ้านท่าน้ำ และที่ได้ตั้งชื่อว่าตำบลท่าโรง เพราะเรียกชื่อผิดเพี้ยนมาจากคำว่า “ท่าลง”

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดประมาณ 110 กิโลเมตร พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงมีพื้นที่ประมาณ 75.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 47,250 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลบึงกระจับ , ตำบลโคกปรง
ทิศใต้ติดต่อกับ ตำบลบ่อรัง
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลน้ำร้อน
ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตำบลสระประดู่

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลท่าโรง มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร แต่พื้นที่ป่าไม้ไม่สมบูรณ์ มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน บางพื้นที่เป็นที่ราบสูงเชิงเขา เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์และมีพื้นที่บางแห่งเหมาะแก่การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวายหมู่ที่ 4 บ้านกระโทกหมู่ที่ 6 บ้านนาไร่เดียว/บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่หมู่ที่ 7 บ้านหนองไข่น้ำหมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรู
หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำหมู่ที่ 10 บ้านนาไร่เดียวหมู่ที่ 12 บ้านสนามบิน
หมู่ที่ 13 บ้านท่าน้ำหมู่ที่ 14 บ้านมาบสมอหมู่ที่ 16 บ้านสนามบิน
หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อยหมู่ที่ 18 บ้านเขามอง


จำนวนประชากร

ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 มีจำนวนประชากร 5,798 คน แยกเป็น ชาย 2,882 คน หญิง 2,916คน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เฉลี่ย 76.70 คน/ ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 1,624 ครัวเรือน ดังนี้

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
3บ้านปึกหวาย488159140
4บ้านกระโทก1318927
5บ้านทุ่งใหญ่4898208771,697
6บ้านนาไร่เดียว46444488
7บ้านหนองไข่น้ำ6141024
8บ้านบุมะกรูด3677007261,426
9บ้านหนองไข่น้ำ57815
10บ้านนาไร่เดียว24262551
12บ้านสนามบิน20484088
13บ้านท่าน้ำ4131225
14บ้านมาบสมอ3005625541,116
16บ้านสนามบิน32533992
17บ้านเขาน้อย96149151300
18บ้านเขามอง174347362709
รวม1,6242,882 2,916 5,798
เปลี่ยนภาษา