นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี
ปลัดอบต.ท่าโรง
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ท่าโรง
056-029661

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 34,441 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคม ภายในตำบลอาศัยเส้นทางคมนาคมทางบกโดยรถยนต์มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่


ทางหลวงชนบท พช 4007 (สายวิเชียรบุรี – น้ำร้อน)
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2012 ( สามแยกวิเชียรบุรี – วิเชียรบุรี)
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2275 ( สายเพชรบูรณ์ – ลำนารายณ์)
รถโดยสารประจำทางให้บริการภายในตำบล จำนวน 5 สาย คือ รถสองแถวสาย วิเชียรบุรี - เพชรบูรณ์(สายใหม่) , วิเชียรบุรี - โคกปรง ,วิเชียรบุรี - น้ำร้อน รถสองแถววิเชียร- สามแยก

การโทรคมนาคม

1.ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง

2.ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้คิดเป็นร้อยละ 90


การไฟฟ้า

จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 14 หมู่บ้าน และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 99


แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

แหล่งธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง
เหมือง จำนวน 2 แห่ง
บึง ,หนอง และอื่น ๆ จำนวน 13 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 4 แห่ง
ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
ประปาประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง (หมู่ที่ 5,8,12,14,17,18)
สระน้ำสาธารณะ จำนวน 20 แห่ง (หมู่ที่ 3,4,5,8,9,12,13,14,17,)
ฝาย จำนวน 16 แห่ง (หมู่ที่ 3,4,5,7,8,9,10,13,14,17,18)
เปลี่ยนภาษา