เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

การคมนาคม ภายในตำบลอาศัยเส้นทางคมนาคมทางบกโดยรถยนต์มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่


ทางหลวงชนบท พช 4007 (สายวิเชียรบุรี – น้ำร้อน)
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2012 ( สามแยกวิเชียรบุรี – วิเชียรบุรี)
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2275 ( สายเพชรบูรณ์ – ลำนารายณ์)
รถโดยสารประจำทางให้บริการภายในตำบล จำนวน 5 สาย คือ รถสองแถวสาย วิเชียรบุรี - เพชรบูรณ์(สายใหม่) , วิเชียรบุรี - โคกปรง ,วิเชียรบุรี - น้ำร้อน รถสองแถววิเชียร- สามแยก


การโทรคมนาคม

1.ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง

2.ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้คิดเป็นร้อยละ 90
0.02s. 0.50MB