เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 14 หมู่บ้าน และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 99แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

แหล่งธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง
เหมือง จำนวน 2 แห่ง
บึง ,หนอง และอื่น ๆ จำนวน 13 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 4 แห่ง
ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
ประปาประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง (หมู่ที่ 5,8,12,14,17,18)
สระน้ำสาธารณะ จำนวน 20 แห่ง (หมู่ที่ 3,4,5,8,9,12,13,14,17,)
ฝาย จำนวน 16 แห่ง (หมู่ที่ 3,4,5,7,8,9,10,13,14,17,18)0.01s. 0.50MB